02188580917

17 09 8858 – 021

بررس و تعمیر پره های بخش داغ موتورهای توربوفن

اگر چه در ديد اول تعويض پره ثابت و متحرک منطق يتر ي ن روش جهت تعميرات اساسي موتورهاي تورب يم يني باشد. ولي به علت قيمت يبس ار بالاي پرهها، بخش مهمي از هز نهي تعميرات موتورهاي تورب يني مربوط به تعويض پرهها ميباشد. از سو يد ي گر با توجه به پي يها شرفت يفن صورت گرفته در زمينه تعمير انواع پرهها و مسائل اقتصادي، تعمي يها ر پره تخريب شده به عنوان يک اولويت در هنگام تعم ر ي اساسي موتورهاي تورب يني مد نظر قرار م يگ ي رد. تعمي يها ر پره متحرک بيشتر در زمينه پوششدهي، جوشکاري، بهبود ساختاري مد نظر قرار م يگ ي رد. يها پره متحرک فشار بالا به علت شرايط عمل ياتي در مقاي يها سه با پره متحرک فشار پايي ين، ب شتر در معرض تخريب و يحت يتعو ض قطعه قرار م يگ ي رند . بدين علت تعميرات اين نوع از پره متحرک نيازمند دقت و استانداردهاي سختگيرانه تري جهت تعميرات يم باشد. در زمي يها نه پره ثابت، با توجه به شرايط عمل ياتي آن، تعم ر ي
آنها بيشتر در زمينه پوششدهي، رفع ترک و تعمير ابعادي صورت يگ يم رد. در حال حاضر ترميم ابعاد و ي پوششدهي مهمترين چالش متخصصين در زمينه تعمي ير ا ن نوع از پره يمها باشد. در اين مقاله يسع بر اين است، علت تخري يها ب پره ثابت و متحرک به صورت آماري با توجه به طبقه آنها در موتورهاي تورب يني هوايي تشريح گردد و در نهاي يها ت روش مرسوم براي تعمي يها ر پره تخريب شده تشريح گردد