02188580917

17 09 8858 – 021

بررسی خواص حرارتی و مکانیکی پوشش سرامیکی ایجاد شده روی ابر آلیاژ پایه نیکل با روش افشانه پلاسما

در اين تحقیق خواص پوشش سد حرارتی متشکل از پوشش مياني و پوشش رويي از جنس پوشش های سراميکي بر روي زیر لایه ای از جنس ابرآلياژ IN713 بررسي گردید. از آزمون های شوک حرارتی، پایداری حرارتي پوشش در دماي ثابت، چسبندگي و اندازه گیری میکروسختی به منظور بررسي پوشش ايجاد شده، استفاده شد و يم کروساختار توسط يم کروسکوپ نوري بررسي يگرد د. مشاهدات ميکروسکوپي نشان ميدهد بعد از آزمايش شوک حرارت و ي آزمايش يپا داري همدما ناحيه جد دي نفوذي در دماي ٩٥٠ درجه سانتيگراد در فصل مشترک بين پوشش م ياني يو ز ياه يرلا جاد شده
است. همچني يبار يها هين لا ک مربوط به اکسيدهاي فلزي شامل Cr2O3و Al2O3در لاي يا يانيه م جاد شد. مکانيزم تشکي يل ا ن لا هي ها، فعال شونده با دما هستند. با بررس يم ي کروسکوپي نمونه ها بعد از آزمايش شوک حرارت و ي
آزمايش يپا داري هم دما مشاهده شد که فصل مشترک زي يرلا ه و پوشش يانيم و فصل مشترک لاي يانيه م و پوشش رويي عاري از هرگونه ترک و گسستگي است يا . ن مشاهدات بيان مي نکن د که پوشش تحت سيکل يها حرارتي )شوک حرارت (ي و شرايط همدما از مقاومت خوبي برخوردار بوده و عوامل ايجاد کننده تخريب که شامل ترک و گسستگي فصل مشترک است مشاهده نگردد